Inici Notícies Notes de Premsa Acció Escolta de Catalunya reuneix més de 600 infants i joves escoltes a Sant Quirze de Besora

Acció Escolta de Catalunya reuneix més de 600 infants i joves escoltes a Sant Quirze de Besora

Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Sant Quirze de Besora la Kabila 2013, la Trobada General de tots els agrupaments escoltes d’Acció Escolta de Catalunya, amb més de 600 infants i joves i un equip de més de 100 caps voluntaris. Sota l’ambientació “People in Green” s’han realitzat diverses activitats per conscienciar sobre la importància de la sostenibilitat, el respecte pel medi ambient i la transformació social.

Els propis infants, adolescents i joves han fet propostes per portar una vida més sostenible i saludable. Finalment i gràcies a l’ajuda del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i del poble de Sant Quirze de Besora es va organitzar una fideuada popular, tot finalitzant l’acte amb una fularada com a gest encoratjador, de reivindicació i de reclamació del reconeixement que les entitats de lleure educatiu mereixen.

Acció Escolta de Catalunya reuneix a més de 600 infants i joves escoltes a Sant Quirze de Besora.

AquestcapdesetmanashacelebratSantQuirzedeBesora laKabila2013,la ·TrobadaGeneraldetotsels agrupamentsescoltes d’AccióEscoltadeCatalunya,amb mésde600infantsijoves iunequipdemésde100capsvoluntaris.Sotal’ambientació“PeopleinGreen”shanrealitzatdiversesactivitatsperconscienciarsobrelaimportànciade
lasostenibilitat,elrespectepelmediambientilatransformaciósocial.

Elspropisinfants,adolescentsijoveshanfetpropostesperportarunavidaméssostenibleisaludable.Finalmentigràciesal’ajudadel ConsorcidelaValldelGes,OrísiBisauraidelpobledeSantQuirzedeBesora esvaorganitzarunafideuadapopular,totfinalitzantl’acteambunafularadacomagestencoratjador,dereivindicacióiderecl
amació
delreconeixementquelesentitatsdelleureeducatiumereixen.

  • És temporada de Passos!

    Els “Passos” s’ha anat desenvolupant en el si de l’escoltisme, fent camí en el…
  • Aquest curs, “Conscients del repte!”

    L’escoltisme i guiatge català enceta aquest curs sota el lema “Conscients del repte!” mira…
  • Torna el PIOCAM! Te’l perdràs?

    L’estiu del 2018 tornarà a tenir lloc el campament internacional escolta de Pioners i Cara…
Carregar més articles relacionats
Carregar més a Notes de Premsa
Els comentaris estan tancats.

També pots llegir

L’escoltisme català dona suport a la vaga d’educació els dies 28 i 29 de novembre

    L’escoltisme català, com a part de la comunitat educativa, compromès amb el …